Matrimoni

És el sagrament que uneix els esposos per a fer-los signes de l’amor infinit de Déu a la humanitat i de Jesucrist a la seva Església. En el consentiment matrimonial els nuvis es comprometen a estimar-se i guardar-se fidelitat mútua per sempre i a acollir els fills que Déu els vulgui donar.

Preguntes freqüents:

1. EM CASO I NO SÉ RES DEL QUE HAIG DE FER

El primer de tot és comptar ja amb una església i data reservades, i també amb el sacerdot o diaca que assistirà al vostre matrimoni. Després heu d’anar a la vostra parròquia, la del lloc o barri on viviu actualment. Si viviu a la mateixa població, podeu anar a qualsevol de les dues parròquies, la del nuvi o la de la núvia. El rector o la persona encarregada del despatx parroquial us explicaran els tràmits que haureu de fer que són, en resum, dos: participar en un curset de preparació al sagrament del matrimoni (veure més informació a la columna de la dreta) i aportar els documents necessaris per a l’Expedient Matrimonial. El document que us demanaran és la Partida de Baptisme. La Partida de Baptisme heu de demanar-la a la parròquia on us van batejar. També caldrà el document del Certificat de Solteria, del Registre Civil.

Un cop fet el curset i omplert l’Expedient, l’haureu de portar a l’església on us casareu. Si aquesta església no es parròquia, cal el permís del rector de la parròquia corresponent. Compte, que hi ha llocs on no és permès celebrar matrimonis (restaurants amb capella privada, cases o jardins particulars, etc). Si us voleu casar en alguna església que no celebra culte públic habitualment, assegureu-vos primer si el rector dóna el permís.

Finalment, amb el sacerdot o diaca assistent, haureu de trobar-vos abans de la celebració, per tal de preparar-la en tots els aspectes: espiritual, litúrgic, estètic…

2. EM CASO A LA POBLACIÓ DE LA MEVA PARELLA, QUE VIU FORA

En aquest cas, encara que feu el curset de preparació al sagrament del matrimoni junts, la part dels documents, -l’Expedient matrimonial- el fareu per separat. Cadascú amb el rector de la seva parròquia. Un cop acomplerts i signats pel rector i el/la contraent, s’han d’ajuntar en la parròquia on es celebrarà el matrimoni. Hi ha, però, tres possibles situacions:

a) Si la parròquia del casament està a la Diòcesi de Sant Feliu de Barcelona, porteu-hi el mig expedient directament.

b) Si la parròquia del casament està a una diòcesi de Catalunya, les Illes o el País Basc, porteu-la primer al Bisbat de Barcelona, aquí la Delegació de Matrimonis donarà l’autorització.

c) Per a totes les altres diòcesis del món, el rector us demanarà que, el dia que aneu a signar l’expedient a la vostra parròquia, us acompanyin dos testimonis que recolzin la vostra declaració amb la seva. A continuació, porteu-la al Bisbat de Barcelona, a la Delegació de Matrimonis.

3. EM CASO AMB UNA PERSONA QUE NO ÉS CATÒLICA

En aquest cas, l’Església demana als contraents una declaració especial: A la “part” catòlica, un compromís de que conservarà la fe catòlica i en ella educarà els fills que tinguin. A la “part” no catòlica, un compromís de que respectarà la condició catòlica de l’altre i que col·laborarà, o acceptarà o -almenys- es donarà per assabentat dels propòsits de la seva parella respecte al baptisme i educació cristiana dels fills.

Hi ha dues situacions possibles:

a) Que l’altre sigui cristià, però batejat en una església no catòlica: ortodoxa, reformada, anglicana… En aquest cas, quan es prepara l’Expedient Matrimonial, cal fer servir un formulari especial, que inclou una petició al Bisbe per tal d’obtenir la “Dispensa de la prohibició per mixta religió”.

b) Que l’altre no hagi rebut el baptisme cristià: sigui perquè no practica cap religió, sigui perquè pertany a altra religió (musulmà, hindú, etc.). En aquest cas, quan es prepara l’Expedient Matrimonial, cal fer servir un formulari especial, que inclou una petició al Bisbe per tal d’obtenir la “Dispensa de l’impediment de disparitat de culte”.

En ambdós casos, els tràmits comencen a la parròquia del nuvi o de la núvia, independentment del lloc on s’hagi de celebrar el matrimoni.

NOTA: Cal afegir que no estan permeses les dobles celebracions: primer pel ritu d’un i després pel de l’altre. El matrimoni -ja que es fa a l’Església Catòlica-, se celebra només pel ritu catòlic. I tampoc el poden presidir dos representants, un de cada confessió. És el ministre catòlic el que, en la mateixa celebració, rep la declaració del consentiment dels esposos.

4. JA ESTEM CASATS PEL CIVIL I VOLEM CASAR-NOS PER L’ESGLÉSIA

En aquest cas, la única diferència amb el cas 1 (anar-hi) és que quan fareu l’Expedient Matrimonial a la parròquia on viviu, us demanaran un certificat del matrimoni civil. Cal portar el Llibre de Família.

5. EM VULL CASAR AMB UNA PERSONA QUE ESTÀ DIVORCIADA

Aquí hi ha dues situacions ben diferents:

a) Si la part divorciada estava casada per l’Església, la sentència de divorci li dona llibertat per a contreure nou matrimoni civil, però no per l’Església.

b) Si la part divorciada és catòlica i estava casada només civilment, pot contreure matrimoni eclesiàstic, perquè l’Església la considera soltera.

Hi ha, però, un cas especial -poc freqüent- que s’ha de tenir en compte: Quan un es vol casar amb un divorciat que no és catòlic. Podria ser que el seu primer matrimoni continués essent vàlid, per la indissolubilitat natural de tot matrimoni vàlidament contret. En aquest cas, abans de continuar els preparatius de la boda, convé consultar al rector de la Parròquia o a aquesta Delegació.

6. SOM COSINS

En aquest cas, s’ha de demanar dispensa al Bisbe. Quan es fa l’Expedient Matrimonial a la Parròquia, s’adjunta una declaració i una petició per tal de que el Bisbe dispensi l’impediment de consanguinitat.

7. LA MEVA PARTIDA DE BAPTISME ESTÀ EQUIVOCADA

La partida de Baptisme que us han donat pot tenir incorreccions per dues causes: a) Que quan es va fer la inscripció, s’anotés alguna dada incorrecta.

b) Que després de la inscripció, hagi hagut alguna modificació en la identitat del batejat (per exemple, canvi de nom o de cognoms, reconeixement civil del pare o adopció).

El rector de la Parròquia no pot, pel seu compte, introduir modificacions en el Llibre de Baptismes, sinó que en ambdós casos s’ha de fer el següent: Acudir a les oficines d’aquesta Delegació amb la partida de Baptisme incorrecta i amb una partida literal de naixement, expedida al Registre Civil de la població. En aquesta Delegació es farà el corresponent Decret d’Esmena per tal que tant la Parròquia com l’Arxiu Diocesà -en el qual hi ha còpia dels llibres sagramentals de totes les parròquies- es faci la corresponent rectificació.

8. HE DEMANAT LA MEVA PARTIDA DE BAPTISME I NO ES TROBA

Alguna vegada passa que després del Baptisme no es va fer la corresponent inscripció en els Llibres Parroquials i quan un demana la partida de Baptisme, per a omplir l’Expedient Matrimonial, no es troba. En aquest cas us heu d’assegurar que es tracta de la parròquia correcta. Si hi ha dubtes, a l’Arxiu Diocesà un poden ajudar a buscar-la. Si, al final, no apareix, s’ha de fer una declaració jurada.

La declaració jurada la fa, davant el rector de la parròquia, alguna persona que assistís al Baptisme (pares o padrins). Amb aquesta declaració i amb una partida de naixement, expedida pel Registre Civil de la població de naixement, algú s’ha de presentar en aquesta Delegació. Aquí, en el mateix moment, us en faran un Decret d’Entaulament. Haureu de tornar amb ell a la Parròquia, amb el qual en faran la corresponent inscripció en el Llibre de Baptismes i la partida de Baptisme que demanàveu.

9. VENIM A CASAR-NOS DE FORA DE LA DIÒCESI DE BARCELONA

Si viviu en una població de fora de la Diòcesi de Barcelona, el rector de la vostra parròquia ja s’haurà cuidat de la vostra preparació per al sagrament i de fer l’Expedient Matrimonial. Ell o vosaltres haurà anat a les oficines del Bisbat vostre i ja teniu un document anomenat “Lletres”. Amb aquest document no heu d’anar directament a l’església de la celebració, sinó a aquesta oficina. En el moment signarem l’autorització per al vostre casament.

ENLLAÇ A MATERIALS PER PREPARAR EL CASAMENT

https://www.arquebisbattarragona.cat/recursos-pastorals/preparem-el-casament/